คำถามที่ถูกถามบ่อย ๆ
 

 
 


 
 
  1. อายุกี่ปี ทำใบขับขี่ได้
  2. สอบถามทะเบียนรถยนต์/สอบถามรถยนต์ค้างชำระภาษี
  3. การทำใบอนุญาตขับรถ
  4. การขับขี่รถให้ปลอดภัย
  5. จะนำเว็บบอร์ดฟรีที่ลงทะเบียนไว้ มาลงในหน้าเว็บไซต์ต้องทำอย่างไร ?
  6. ต้องการลงตัวนับ Counter จะต้องทำอย่างไร ?
 
     
 

1. อายุกี่ปี ทำใบขับขี่ได้
คุณสมบัติของผู้ที่สามารถทำใบอนุญาตขับรถ
ต้องเป็นบุคคลที่ อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
ต้องเป็นบุคคลที่ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
มีความรู้และความสามารถในการขับรถ
มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
ไม่มีโรคประจำตัวที่ผุ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

http://www.khiansapolice.com/e-learning/index.php?page=driving


[to top]

2. สอบถามทะเบียนรถยนต์/สอบถามรถยนต์ค้างชำระภาษี
ค่าปรับภาษี  ร้อยละ 1 บาท ต่อเดือน  


[to top]

3. การทำใบอนุญาตขับรถ
(1) ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
      - ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
      - ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
      - ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
(2) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
(3) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
(4) ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
(5) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
(6) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
(7) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
(8) ใบอนุญาตขับรถบดถนน
(9) ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
(10) ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก (1) ถึง (9)
(11) ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี

--------------------------------------------------------------------------------


[to top]

4. การขับขี่รถให้ปลอดภัย
ในการขับรถผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถ เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ที่ผู้ขับขี่สามารถขับล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถหรือขับเข้าไปในทางเดินรถด้านขวาได้

ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง หรือถูกปิดการจราจร
ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว
ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึง 6 เมตร

--------------------------------------------------------------------------------


[to top]

5. จะนำเว็บบอร์ดฟรีที่ลงทะเบียนไว้ มาลงในหน้าเว็บไซต์ต้องทำอย่างไร ?
ที่เว็บไซต์ของเราแก้ไขหน้าที่ต้องใส่เว็บบอร์ด หรือ หน้าเว็บไซต์อะไรก็ได้ของเว็บอื่น ๆ ให้อยู่ภายใต้หน้าเว็บของเรา ที่หน้าออกแบบแถบด้านล่างมีสองแถบคือ Design และ Html ให้เลือก Html
Copy โค้ดด้านล่างนี้ไปใส่ แก้ไขลิงค์สีแดงให้เป็นลิงค์ของท่าน